صبا الکتریک
درباره شرکت

id : 151
نام : صبا الکتریک
تلفن : ۴۵۸۳۷۴۳۴-021 - ۸۸۶۴۷۳۱۰ – 031
فکس : ۱۲- ۸۸۶۴۷۳۱۰ –
آدرس : اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، ابتدای خیابان قپانچی

دستگاه جوش

صبا الکتریک

- : انواع

دستگاه برش

صبا الکتریک

- : انواع