صنعتی ابرساینده صنعتی پارس آدمك
درباره شرکت

id : 11297
نام : صنعتی ابرساینده صنعتی پارس آدمك
پروانه بهره برداری : 17486
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كرج ج شهریار شهرك صنعتی سیمین دشت پ 16
آدرس دفتر مرکزی : كرج ج شهریار شهرك صنعتی سیمین دشت پ 16

سنگهای تیز كننده وصیقل دهنده و سمباده

صنعتی ابرساینده صنعتی پارس آدمك

500 : تن