شركت كشت و صنعت گلبرگ بهاران
درباره شرکت

id : 11211
نام : شركت كشت و صنعت گلبرگ بهاران
پروانه بهره برداری : 39671
تلفن کارخانه : 887999991
تلفن دفتر مرکزی : 88799999
آدرس کارخانه : خیابان ولیعصر ضلع شمالی پارك ساعی پلاك 21
آدرس دفتر مرکزی : خیابان ولیعصر ضلع شمالی پارك ساعی پلاك 21

تصفیه روغن خام نباتی

شركت كشت و صنعت گلبرگ بهاران

300 : دستگاه

بطریهای پت PET

شركت كشت و صنعت گلبرگ بهاران

14400000 : عدد