رایان رشد افزار
درباره شرکت

id : 11155
نام : رایان رشد افزار
پروانه بهره برداری : 36859
تلفن کارخانه : 2634761428
تلفن دفتر مرکزی : 2614761428
آدرس کارخانه : خیابان بوستان،نبش گلستان 7،قطعه 11 از بلوك 16
آدرس دفتر مرکزی : سهرودی شمالی خ ابن یمین خ 26 پ4

دستگاه بازرسی بدنی

رایان رشد افزار

4000 : تن

دستگاه بازرسی بار و وسایل همراه

رایان رشد افزار

100 : تن

گیت بازرسی خودرو

رایان رشد افزار

1000 : تن