راك شیمی
درباره شرکت

id : 11151
نام : راك شیمی
پروانه بهره برداری : 5266
تلفن کارخانه : 2622773574
تلفن دفتر مرکزی : 88836161
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی اشتهاردبلواردكترحسابی غربی خ گلشن دوم
آدرس دفتر مرکزی : خ ایرانشهر جنوبی شماره 43 طبقه همكف

لاك

راك شیمی

6000 : تن

چربیگیرهای صنعتی

راك شیمی

15000 : دستگاه

بوتیل استات

راك شیمی

750 : تن

اتیل استات

راك شیمی

2500000 : عدد

رزین هموپلیمراكریلیك

راك شیمی

3000 : تن

نرم كننده های نساجی

راك شیمی

3000 : تن

تینر

راك شیمی

3000 : تن

روان كننده بتون

راك شیمی

200 : تن

روغن ریسندگی

راك شیمی

3000 : تن

اتیلن گلیكول دی استارات

راك شیمی

500 : تن

نشاسته حفاری

راك شیمی

1000 : تن

سولفوسوكسینات

راك شیمی

2000 : تن

مواد كمك دباغی

راك شیمی

300 : تن

گلیسیرین منواستارات

راك شیمی

200 : تن

روغن الیف

راك شیمی

200 : تن

چربیگیرهای صنعتی

راك شیمی

200 : تن

سدیم لوریل اترسولفات

راك شیمی

100 : تن

سولفورسدیم

راك شیمی

880 : تن

نفتالین سولفونیك اسید

راك شیمی

200 : تن

نفت بی بو

راك شیمی

100 : هزار لیتر

فرمیات سدیم

راك شیمی

1200 : تن

روغن های چرمسازی

راك شیمی

660 : تن

رزین كوپلیمراكریلیك

راك شیمی

150000 : تن

سولفات بازیك كرم

راك شیمی

360000 : مترمربع

كوكوامیدوپروپیل بتائین

راك شیمی

630 : تن

لوریل دی متیل بتائین

راك شیمی

1350 : تن