خدمات پزشكی دوستان نیك
درباره شرکت

id : 11118
نام : خدمات پزشكی دوستان نیك
پروانه بهره برداری : 23196
تلفن کارخانه : 2616311833
تلفن دفتر مرکزی : 2616311833
آدرس کارخانه : كرج محمدشهر جعفرآباد بلوار صالحی روبروی مدرسه صیرفی
آدرس دفتر مرکزی : كرج محمدشهر جعفرآباد بلوار صالحی روبروی مدرسه صیرفی