حبیب اله وبهلول نوروزی
درباره شرکت

id : 11953
نام : حبیب اله وبهلول نوروزی
پروانه بهره برداری : 5/18613
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كارگاه - ج كرج قزوین 2 كیلومتربعدازپمپ بنزین كمال آب
آدرس دفتر مرکزی : كارگاه - ج كرج قزوین 2 كیلومتربعدازپمپ بنزین كمال آب

خیار شور

حبیب اله وبهلول نوروزی

14000 : تن

اب لیموترش

حبیب اله وبهلول نوروزی

600 : تن

ترشی سیر

حبیب اله وبهلول نوروزی

500 : تن

كنسروزیتون

حبیب اله وبهلول نوروزی

2000 : تن