تتا
درباره شرکت

id : 11814
نام : تتا
پروانه بهره برداری : 22152
تلفن کارخانه : 2634761711
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تقاطع سروستان و گلستان، بلوك 9،قطعه16
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی بهارستان- نبش گلستان5- شماره 119