بختیار وفایی
درباره شرکت

id : 11665
نام : بختیار وفایی
پروانه بهره برداری : 49614
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كرج ماهدشت بلواركشاورزبعدازیگان ویژه سالن تعاونی روستایی
آدرس دفتر مرکزی : كرج ماهدشت بلواركشاورزبعدازیگان ویژه سالن تعاونی روستایی

نان صنعتی - نان اروپائی

بختیار وفایی

2000 : تن