بافندگی هدیه شهرمحمدرضا توكلی
درباره شرکت

id : 11658
نام : بافندگی هدیه شهرمحمدرضا توكلی
پروانه بهره برداری : 5/98411
تلفن کارخانه : 2133333172
تلفن دفتر مرکزی : 33333172
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی بهارستان خ سروستان 117
آدرس دفتر مرکزی : خیابان پیروزی ایستگاه صددستگاه اول خ شهید عادمی پ 5

پارچه كشباف گردگردبافی

بافندگی هدیه شهرمحمدرضا توكلی

3000 : تن

پارچه كشباف تخت تریكوبافی

بافندگی هدیه شهرمحمدرضا توكلی

3500 : تن