آزمایش ابزار
درباره شرکت

id : 11627
نام : آزمایش ابزار
پروانه بهره برداری : 32696
تلفن کارخانه : 2612516827
تلفن دفتر مرکزی : 2612516827
آدرس کارخانه : كرج عظیمیه میدان بهارستان ابتدای بلوارگلستان پ 69
آدرس دفتر مرکزی : كرج عظیمیه میدان بهارستان ابتدای بلوارگلستان پ 69

تجهیزات وابزارازمایشگاهی طبی

آزمایش ابزار

20000 : تن