تارابگين
درباره شرکت

id : 1429
نام : تارابگين
تلفن : 031-37816340
فکس : 031-37816340
آدرس : اصفهان-اصفهان-ابتدای اتوبان ذوب آهن ، بلوار شفق، ساختمان مرکزی ذوب آهن اصفهان-8178647658

عایق لحافی رزین دار

تارابگين

- : عایق فلت بدون روکش، عایق فلت با روکش کاغذ آلومینیوم ساده یا غیر مسلح، عایق فلت با روکش کاغذ آلومینیوم مسلح