مهر داور
درباره شرکت

id : 11373
نام : مهر داور
پروانه بهره برداری : 12464694
تلفن کارخانه : 126-44234711
تلفن دفتر مرکزی : 35131642
آدرس کارخانه : ساوجبلاغ-شهرصنعتی هشتگردفاز4قطعه 8
آدرس دفتر مرکزی : شهرك قدس خ درخشان پ 1468

كنتاكت لنز

مهر داور

4000 : تن

كنتاكت لنز

مهر داور

2000 : تن