مجتمع صنعتی ماموت
درباره شرکت

id : 11327
نام : مجتمع صنعتی ماموت
پروانه بهره برداری : 124-27218
تلفن کارخانه : 2644523711
تلفن دفتر مرکزی : 2188493118
آدرس کارخانه : ضلع شمالی اتوبان كرج قزوین - 5 كیلومتر بعد از پل هوایی كردان
آدرس دفتر مرکزی : خ مطهری خ فجر ك ش لطفی پ 71طبقه دوم و سوم

پلی استر پلی ال

مجتمع صنعتی ماموت

1125 : تن

صفحه و ورق فوم (ابر) نرم از پلی اورتان

مجتمع صنعتی ماموت

125 : تن

پانل ساختمانی از پلی اورتان

مجتمع صنعتی ماموت

25000 : عدد

ساختمان های پیش ساخته فولادی متحرك (كانكس)

مجتمع صنعتی ماموت

150000 : فوت مربع

سردخانه متحرك

مجتمع صنعتی ماموت

1500 : تن

نیم تریلر كشاورزی خودبارگیر یا خودتخلیه كن

مجتمع صنعتی ماموت

10000000 : عدد

كانكس متحرك شبكه تلفن همراه

مجتمع صنعتی ماموت

1500 : تن

كامیونت (3.5 تا كمتر از 6 تن)

مجتمع صنعتی ماموت

6250 : متر مربع

كامیون (6 تا 26 تن)

مجتمع صنعتی ماموت

2500 : متر مربع

كامیون كشنده (اسب)

مجتمع صنعتی ماموت

50 : تن

خودروی آتش نشانی

مجتمع صنعتی ماموت

6000 : دستگاه

تریلر حمل خودرو

مجتمع صنعتی ماموت

1200 : عدد

تریلر كاروانی

مجتمع صنعتی ماموت

5 : تن

تریلر سردخانه دار

مجتمع صنعتی ماموت

534 : تن

بدنه (اتاق) خودروهای مخصوص خدمات شهری

مجتمع صنعتی ماموت

10000 : عدد

اتاق آمبولانس

مجتمع صنعتی ماموت

500000 : مترمربع

ساخت كاروان

مجتمع صنعتی ماموت

250000 : مترمربع

اتاق بار كامیونت

مجتمع صنعتی ماموت

250000 : مترمربع

اتاق بار كامیون

مجتمع صنعتی ماموت

300 : دستگاه

كفی تریلر

مجتمع صنعتی ماموت

2000 : دستگاه

شاسی تریلر سه محور

مجتمع صنعتی ماموت

10000 : عدد

شاسی تریلر دو محور

مجتمع صنعتی ماموت

30 : تن

تریلر چادری سه محور

مجتمع صنعتی ماموت

1000 : متر مربع

تریلر چادری دو محور

مجتمع صنعتی ماموت

280000 : فوت مربع

تریلر كمپرسی سه محور

مجتمع صنعتی ماموت

30000 : جفت

تریلر كمپرسی دو محور

مجتمع صنعتی ماموت

10000 : عدد

تریلر كانتین بر سه محور

مجتمع صنعتی ماموت

300 : تن

تریلر كانتین بر دو محور

مجتمع صنعتی ماموت

2500 : دستگاه

تریلر تانكر سه محور

مجتمع صنعتی ماموت

2500 : دستگاه

تریلر تانكر دو محور

مجتمع صنعتی ماموت

210000 : مترمربع

تریلر كمرشكن دو محوره

مجتمع صنعتی ماموت

400 : تن

تریلر كمرشكن سه محوره

مجتمع صنعتی ماموت

36 : تن

تریلر كمرشكن چهار محور

مجتمع صنعتی ماموت

5 : تن

تریلر كفی سه محور

مجتمع صنعتی ماموت

400000 : فوت مربع

تریلر كفی دو محور

مجتمع صنعتی ماموت

600 : تن

كانتینر مسقف

مجتمع صنعتی ماموت

500 : تن

كانتینر روباز / پهلوباز

مجتمع صنعتی ماموت

200 : تن

كانتینر مخصوص حمل مایعات

مجتمع صنعتی ماموت

330 : تن

اكسل عقب خودروی سواری

مجتمع صنعتی ماموت

23000 : عدد

اكسل جلو خودروی سواری

مجتمع صنعتی ماموت

22000 : عدد

اكسل عقب كامیون

مجتمع صنعتی ماموت

30 : تن

اكسل جلو كامیون

مجتمع صنعتی ماموت

60 : تن

اكسل عقب تریلر

مجتمع صنعتی ماموت

5500 : عدد

اكسل جلو تریلر

مجتمع صنعتی ماموت

200 : تن