غذائی كامكارطعام
درباره شرکت

id : 11249
نام : غذائی كامكارطعام
پروانه بهره برداری : 124/339351
تلفن کارخانه : 12697-6161-6162
تلفن دفتر مرکزی : 12697-6161-6162
آدرس کارخانه : شهرصنعتی هشتگردفاز 1 نبش خیابان یاس ششم صنایع غذایی كامكار طعام
آدرس دفتر مرکزی : شهرصنعتی هشتگردفاز 1 نبش خیابان یاس ششم صنایع غذایی كامكار طعام

بلغور ذرت

غذائی كامكارطعام

62500 : تن