صنعت نوین رویان(با مسئولیت محدود)
درباره شرکت

id : 11217
نام : صنعت نوین رویان(با مسئولیت محدود)
پروانه بهره برداری : 124/392372
تلفن کارخانه : 126-44221243
تلفن دفتر مرکزی : 126-24227277
آدرس کارخانه : شهر? صنعتی غیردولتی هشتگرد، فاز 3 ، خیابان بنفشه 23، قطعات 114 و 116
آدرس دفتر مرکزی : شهر? صنعتی غیردولتی هشتگرد، فاز 3 ، خیابان بنفشه 23، قطعات 114 و 116

قطعات پلاستیكی كلیدوپریز

صنعت نوین رویان(با مسئولیت محدود)

180 : عدد

كلید وپریز توكار

صنعت نوین رویان(با مسئولیت محدود)

180 : عدد

كلید وپریزروكار

صنعت نوین رویان(با مسئولیت محدود)

180 : عدد

پریز سیارهمراه بادوشاخه وسیم رابط

صنعت نوین رویان(با مسئولیت محدود)

200 : عدد

ترمینال الكتریكی

صنعت نوین رویان(با مسئولیت محدود)

200 : عدد