شركت تولیدی مواد غذایی فرد بهرنگ
درباره شرکت

id : 11158
نام : شركت تولیدی مواد غذایی فرد بهرنگ
پروانه بهره برداری : 124/277861
تلفن کارخانه : 2644382811
تلفن دفتر مرکزی : 66956734
آدرس کارخانه : اتوبان كرج-قزوین، خروجی پل كردان، خ علیخان سلطانی، خ كردان دشت
آدرس دفتر مرکزی : ج كرج قزوین خروجی پل كردان خ علیخان سلطانی خ كردان دشت

سس مایونز

شركت تولیدی مواد غذایی فرد بهرنگ

600 : دستگاه

خیار شور

شركت تولیدی مواد غذایی فرد بهرنگ

2000 : دستگاه

ترشیجات

شركت تولیدی مواد غذایی فرد بهرنگ

1000 : دستگاه

اب لیموترش

شركت تولیدی مواد غذایی فرد بهرنگ

5000 : دستگاه

كنسروزیتون

شركت تولیدی مواد غذایی فرد بهرنگ

3000 : دستگاه

سس گوجه فرنگی

شركت تولیدی مواد غذایی فرد بهرنگ

2000 : دستگاه

حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات بروش شوریجات وترشیجات

شركت تولیدی مواد غذایی فرد بهرنگ

240 : تن

مربا

شركت تولیدی مواد غذایی فرد بهرنگ

10000 : تن