تولیدی آرد مانا
درباره شرکت

id : 11113
نام : تولیدی آرد مانا
پروانه بهره برداری : 21451
تلفن کارخانه : 2644332611
تلفن دفتر مرکزی : 2188217428
آدرس کارخانه : اتوبان كرج- قزوین ،ضلع جنوبی پادگان شهید خداكرم ،پلاك476فرعی از137اصلی
آدرس دفتر مرکزی : ونك خیابان گاندی جنوبی كوچه بیست وپنجم پلاك17

آرد سمولینا

تولیدی آرد مانا

3000 : تن

آرد نول

تولیدی آرد مانا

2000 : تن

آرد ستاره ( دو صفر )

تولیدی آرد مانا

1000 : تن

جوانه گندم (حتی به صورت پودر)

تولیدی آرد مانا

1000 : تن

سبوس گندم (حتی به صورت پودر)

تولیدی آرد مانا

800 : تن