تولیدی اطمینان بخش
درباره شرکت

id : 11111
نام : تولیدی اطمینان بخش
پروانه بهره برداری : 1725
تلفن کارخانه : 2644222122
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز یك، خیابان یاس 2، قطعات 38،39،49،51 و 51 از پلاك 314 اصلی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی هشتگرد فاز یكم انتهای خیابان دوم یاس 2

كنترل كننده دور موتور جریان متناوب

تولیدی اطمینان بخش

3000 : تن