تجهیزاتی گازسو
درباره شرکت

id : 9991
نام : تجهیزاتی گازسو
پروانه بهره برداری : 13672/12
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 2624383595
آدرس کارخانه : جاده كردان ، خیابان بخشنده ، قطعه 251 به پلاك ثبتی دویست و هشتاد و سه فرعی از یك صد و سی و هفت اصلی مفروز و مجزی شده از پلاك دویست و چهل و هشت فرعی از اصلی مذكور
آدرس دفتر مرکزی : خیابان بهشتی ـ خیابان احمد قیصر ـ كوچه یكم پلاك 31

مجموعه كامل كابینت فلزی

تجهیزاتی گازسو

1000 : تن

یخچال ویترینی (افقی)

تجهیزاتی گازسو

2700 : تن

یخچال ویترینی (عمودی)

تجهیزاتی گازسو

200 : تن

فریزر صندوقی (غیر خانگی)

تجهیزاتی گازسو

2450 : تن

ماشین شستشوی بطری

تجهیزاتی گازسو

3750 : تن

فریزر ویترینی (غیر خانگی)

تجهیزاتی گازسو

1000 : تن

دستگاه صنعتی سرخ كردن مواد غذایی

تجهیزاتی گازسو

1000 : تن

فرها و تنورها ( مورد استفاده در صنایع غذایی)

تجهیزاتی گازسو

115000 : دستگاه

ترالی

تجهیزاتی گازسو

50 : تن