پارس كار
درباره شرکت

id : 9957
نام : پارس كار
پروانه بهره برداری : 12/27468
تلفن کارخانه : 2644226147
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی هشتگرد، فاز 3 قطعات 114الی118
آدرس دفتر مرکزی : فاز3-خ23-بنفشه23-فرعی2

بازسازی و نوسازی توربین

پارس كار

30000 : عدد