پارت الكتریك
درباره شرکت

id : 9951
نام : پارت الكتریك
پروانه بهره برداری : 5612
تلفن کارخانه : 2644226111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز 1، خیابان یاس یك قطعات 175/2، 176و 179
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 65 اتوبان كرج قزوین

هواكش برقی خانگی

پارت الكتریك

2000 : تن

محافظ برقی لوازم برقی خانگی

پارت الكتریك

2000 : تن

پریز و دو شاخه خانگی

پارت الكتریك

900 : تن

پریز و دو شاخه صنعتی

پارت الكتریك

100 : تن

كلیدهای صنعتی فاقد سیستم حفاظتی

پارت الكتریك

225000 : عدد

كلید برق ساختمانی

پارت الكتریك

225000 : عدد

ترمینال الكتریكی (نوع ریلی)

پارت الكتریك

225000 : عدد

سیم رابط برق

پارت الكتریك

225000 : عدد