الكترونیك افزار آزما
درباره شرکت

id : 9897
نام : الكترونیك افزار آزما
پروانه بهره برداری : 13331
تلفن کارخانه : 2644224125
تلفن دفتر مرکزی : 2188878877
آدرس کارخانه : فاز یك ، خیابان یاس یك ، قطعات 191، 191 و 194
آدرس دفتر مرکزی : خیابان ولیعصر- خیابان توانیر- كوچه روز- پلاك 1

یكسوكننده جریان الكتریكی

الكترونیك افزار آزما

4800 : تن

تابلوها و كیتهای آموزشی

الكترونیك افزار آزما

50 : تن

كیت الكترونیكی

الكترونیك افزار آزما

50 : تن

آنالیزور خطوط مخابراتی

الكترونیك افزار آزما

200 : تن

مولتی متر

الكترونیك افزار آزما

2000 : دستگاه

LCR متر

الكترونیك افزار آزما

2000 : دستگاه

فركانس متر

الكترونیك افزار آزما

2000 : دستگاه

نوسان نما

الكترونیك افزار آزما

1000 : دستگاه

فانكشن ژنراتور

الكترونیك افزار آزما

1000 : دستگاه

فشار سنج صنعتی (مانومتر)

الكترونیك افزار آزما

75000 : تن