البرز الكتریك افشار ایرانیان
درباره شرکت

id : 9896
نام : البرز الكتریك افشار ایرانیان
پروانه بهره برداری : 61294/12
تلفن کارخانه : 2644241472
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز 2 ، خیابان نهم ، قطعه 123
آدرس دفتر مرکزی : شهر صنعتی هشتگرد فاز 2 خیابان 9

محافظ برقی لوازم برقی خانگی

البرز الكتریك افشار ایرانیان

2000 : دستگاه

پریز و دو شاخه خانگی

البرز الكتریك افشار ایرانیان

2000 : دستگاه

پریز و دو شاخه صنعتی

البرز الكتریك افشار ایرانیان

100 : تن