بهین روغن ماشین ساپرا
درباره شرکت

id : 9315
نام : بهین روغن ماشین ساپرا
پروانه بهره برداری : 124/345574
تلفن کارخانه : 2637778538
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار غزالی غربی ، خ سعادت 3 ، نبش كیمیای 1 ، قطعه 445
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی اشتهارد خ غزالی غربی سعادت سوم

روغن موتور (تصفیه اول)

بهین روغن ماشین ساپرا

30 : تن

روغن انتقال قدرت تصفیه مجدد

بهین روغن ماشین ساپرا

300 : تن

روغن پایه تصفیه مجدد

بهین روغن ماشین ساپرا

625 : تن

روغن موتور تصفیه مجدد

بهین روغن ماشین ساپرا

1000 : دستگاه

روغن دنده تصفیه مجدد

بهین روغن ماشین ساپرا

3000 : تن

سوخت تقطیری

بهین روغن ماشین ساپرا

3000 : تن

گریس پایه كلسیم

بهین روغن ماشین ساپرا

10 : تن

گریس پایه سدیم

بهین روغن ماشین ساپرا

3500 : تن

گریس پایه لیتیم

بهین روغن ماشین ساپرا

3500 : تن

گریس پایه كلسیم كمپلكس

بهین روغن ماشین ساپرا

100 : تن

روغن دنده صنعتی (تصفیه اول)

بهین روغن ماشین ساپرا

750 : تن

روغن انتقال حرارت (تصفیه اول)

بهین روغن ماشین ساپرا

750 : تن

گریس پایه بنتون

بهین روغن ماشین ساپرا

350 : تن