مطلوب خوراك-شركت
درباره شرکت

id : 8981
نام : مطلوب خوراك-شركت
پروانه بهره برداری : 6612/24
تلفن کارخانه : 3312234623
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : نجف آباد روستای قلعه سفید2كیلومترامتداد ج روستای قلعه سفی
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

بسته بندی خشكبار

مطلوب خوراك-شركت

10 : تن