تعاونی شایان روغن پردیس-شركت
درباره شرکت

id : 8413
نام : تعاونی شایان روغن پردیس-شركت
پروانه بهره برداری : 128/2/53447
تلفن کارخانه : 3324223552
تلفن دفتر مرکزی : 3324223552
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی دهق 151 متری شمال بلورا اصلی در امتداد خ 2 و در ضلع جنوبی خ مذكور
آدرس دفتر مرکزی : دهق خ شریعتی میثم جنب لوازم خانگی معصومی پ 35591

بلندینگ وبسته بندی روغن موتور

تعاونی شایان روغن پردیس-شركت

40 : دستگاه

بلندینگ وبسته بندی روغن هیدرولیك

تعاونی شایان روغن پردیس-شركت

3 : دستگاه