ابراهیم زاده-محمد رحیم
درباره شرکت

id : 8211
نام : ابراهیم زاده-محمد رحیم
پروانه بهره برداری : 6148
تلفن کارخانه : 9131192717
تلفن دفتر مرکزی : 3312624721
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی منتظریه خ 117 فرعی 1 كد 198
آدرس دفتر مرکزی : نجف اباد خ منتظری شمالی روبروی مسجد صاحب الزمان

كنتورهای اب

ابراهیم زاده-محمد رحیم

930 : تن