موسی كاظمی-سیدعلیرضا
درباره شرکت

id : 8211
نام : موسی كاظمی-سیدعلیرضا
پروانه بهره برداری : 6553
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : نائین ك 2جاده انارك ازمبدا میدان مدرس جنب جوشكاری علی پوربافرانی(استیجاری)
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

منبع تغذیه

موسی كاظمی-سیدعلیرضا

20 : تن

ترانسهای كاهنده

موسی كاظمی-سیدعلیرضا

15 : تن

ترانس اندازه گیری جریان

موسی كاظمی-سیدعلیرضا

10 : تن

ترانس زنگ اخبار

موسی كاظمی-سیدعلیرضا

10 : تن