موسوی - خلیل اله
درباره شرکت

id : 8193
نام : موسوی - خلیل اله
پروانه بهره برداری : 16225
تلفن کارخانه : 3355222675
تلفن دفتر مرکزی : 3355222675
آدرس کارخانه : مباركه ج بروجن ك1بعدازپارك جنگلی زینلی ج باربری صنایع فو
آدرس دفتر مرکزی : مباركه خ امام مقابل خ بهداری نمایشگاه مبل موسوی1

كمدچوبی

موسوی - خلیل اله

1000 : تن

درب پیش ساخته چوبی

موسوی - خلیل اله

3 : تن