ظریف پلیمر سپاهان
درباره شرکت

id : 7993
نام : ظریف پلیمر سپاهان
پروانه بهره برداری : 21137
تلفن کارخانه : 3152373377
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فازدوم-خیابان نهم-پلاك دو
آدرس دفتر مرکزی : فاز دوم - خیابان نهم - پلاك 2

اپلیكاتور آزمایشگاهی

ظریف پلیمر سپاهان

500 : تن

پوآر بینی (فین گیر) لاستیكی

ظریف پلیمر سپاهان

500 : تن

درپوش و سرپوش پلاستیكی

ظریف پلیمر سپاهان

823 : تن

ظروف آزمایشگاهی پلاستیكی

ظریف پلیمر سپاهان

720000 : دستگاه

لوله آزمایش پلاستیكی

ظریف پلیمر سپاهان

480000 : دستگاه

ظروف یكبار مصرف پلاستیكی (غیر اسفنجی)

ظریف پلیمر سپاهان

1000 : تن

خودتراش فلزی

ظریف پلیمر سپاهان

1000 : تن

پیپتور

ظریف پلیمر سپاهان

3500 : تن

اسپكلوم واژینال

ظریف پلیمر سپاهان

3500 : تن

ظروف كشت

ظریف پلیمر سپاهان

3000 : تن

میكرو تیوب

ظریف پلیمر سپاهان

3000 : تن

دستكش معاینه

ظریف پلیمر سپاهان

5000 : تن

كاتترها (سوندها) و تیوب های ژینكولوژی

ظریف پلیمر سپاهان

1000 : تن

عینك محافظ در عمل جراحی

ظریف پلیمر سپاهان

100 : تن

لوله (ظرف) بیمار

ظریف پلیمر سپاهان

500 : تن

كلامپ بند ناف

ظریف پلیمر سپاهان

300 : تن

جعبه سرسوزن

ظریف پلیمر سپاهان

1500 : تن

سرویكال كاپ

ظریف پلیمر سپاهان

12500 : تن

سرویكس براش

ظریف پلیمر سپاهان

150 : تن

مسواك انگشتی كودك

ظریف پلیمر سپاهان

3000 : تن

برس شستشو

ظریف پلیمر سپاهان

2000 : تن