نیما ماشین
درباره شرکت

id : 1163
نام : نیما ماشین
تلفن : 9 - 97 85 81 46 (021)
فکس : 01 86 81 46 (021)
آدرس : تهــران، جـاده قـدیم کــرج، شهـرقـدس مجتمع صنعتی زاگـرس، خیابان صنعت، شماره 18

دستگاه تمام اتوماتیک تری بلوک

نیما ماشین

- : دستگاه تمام اتوماتیک تری بلوک