پلی اكریل ایران
درباره شرکت

id : 7825
نام : پلی اكریل ایران
پروانه بهره برداری : 14611
تلفن کارخانه : 3133311141
تلفن دفتر مرکزی : 3355527581
آدرس کارخانه : كیلومتر 45 جاده اصفهان مباركه
آدرس دفتر مرکزی : 45 كیلومتری جاده اصفهان - مباركه