مهندسی تحقیقاتی كاربردی متك - شركت
درباره شرکت

id : 7723
نام : مهندسی تحقیقاتی كاربردی متك - شركت
پروانه بهره برداری : 11438
تلفن کارخانه : 9131181337
تلفن دفتر مرکزی : 6281217-18
آدرس کارخانه : اصفهان كیلومتر65ج اصفهان شهركردباباشیخ علی
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

غلطكهای نورد

مهندسی تحقیقاتی كاربردی متك - شركت

64 : دستگاه

اسكلت فلزی

مهندسی تحقیقاتی كاربردی متك - شركت

3 : عدد