آذرفام زرین شهر
درباره شرکت

id : 7655
نام : آذرفام زرین شهر
پروانه بهره برداری : 123556
تلفن کارخانه : 3342664484
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : سه راهی گازمدیسه درفاصله 351 متری جنوب دیواره جنوبی تصفیه خانه آب یزد درامتداد جاده زرین شهر هاردنگ
آدرس دفتر مرکزی : زرین شهر سه راهی مدیسه شركت آذرفام زرین شهر

قطعات تراكتور

آذرفام زرین شهر

1600 : تن

مجموعه دیفرانسیل خودرو

آذرفام زرین شهر

100 : تن