سازه های خودرودیار
درباره شرکت

id : 7549
نام : سازه های خودرودیار
پروانه بهره برداری : 27131
تلفن کارخانه : 3157248112
تلفن دفتر مرکزی : 2122376261
آدرس کارخانه : شركت سازه های خودرو دیار
آدرس دفتر مرکزی : تهران سعادت اباد میدان بوستان(میدان كتاب) خیابان سروغربی شركت سازه های خودرودیار