لامپ اسرام-شركت
درباره شرکت

id : 7366
نام : لامپ اسرام-شركت
پروانه بهره برداری : 11827
تلفن کارخانه : 3615515352
تلفن دفتر مرکزی : 12188531591-8
آدرس کارخانه : كاشان شهرك صنعتی راوند بلوار ش 3استیجاری
آدرس دفتر مرکزی : تهران بخارست خ 4 پ 13

لامپهای كم مصرف الكترونیكی

لامپ اسرام-شركت

10 : تن

بالاست الكترونیكی

لامپ اسرام-شركت

4 : تن