صنعتی جام فلز ایران - شركت
درباره شرکت

id : 7189
نام : صنعتی جام فلز ایران - شركت
پروانه بهره برداری : 4191
تلفن کارخانه : 3615558185
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی راوند كاشان بلوار 1 شرقی خ 11شمالی
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

ساخت مخزن

صنعتی جام فلز ایران - شركت

100 : تن

سوله

صنعتی جام فلز ایران - شركت

500 : تن