جهادی - محمود
درباره شرکت

id : 6939
نام : جهادی - محمود
پروانه بهره برداری : 11832
تلفن کارخانه : 3615559164
تلفن دفتر مرکزی : 3615552773
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی راوندكاشان خ 11 شرقی
آدرس دفتر مرکزی : كاشان خ بهشتی ك ابراهیم خلیل پ 14

ساخت مخزن

جهادی - محمود

10 : تن