تعاونی ظریف ساخت شانه-شركت
درباره شرکت

id : 6899
نام : تعاونی ظریف ساخت شانه-شركت
پروانه بهره برداری : 25195
تلفن کارخانه : 9131617317
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : كاشان ك 21 ج مشهد اردهال
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

شانه تخم مرغ

تعاونی ظریف ساخت شانه-شركت

1500 : عدد