بافندگی خاطره كاشان-شركت
درباره شرکت

id : 6845
نام : بافندگی خاطره كاشان-شركت
پروانه بهره برداری : 6831/24
تلفن کارخانه : 3614271313
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : كاشان منطقه صنعتی فتح المبین قطعات 7 تا 14
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

فرش ماشینی

بافندگی خاطره كاشان-شركت

10 : تن

تاپس اكریلیك

بافندگی خاطره كاشان-شركت

300 : تن

نخ نیمه فاستونی سمی ورستد

بافندگی خاطره كاشان-شركت

300 : تن

رنگرزی الیاف

بافندگی خاطره كاشان-شركت

20 : تن