امیر واحدی قمصری
درباره شرکت

id : 6811
نام : امیر واحدی قمصری
پروانه بهره برداری : 28798
تلفن کارخانه : 3155583154
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 1318 محور كاشان قمصر( میدان زارع مجرد)عمق 811 متری شرق محور مذكور در ناحیه صنعتی قمصر
آدرس دفتر مرکزی : میدان سنگ - انتهای كوی زاویه