هدایت الكتریك سپاهان-شركت
درباره شرکت

id : 6784
نام : هدایت الكتریك سپاهان-شركت
پروانه بهره برداری : 22859
تلفن کارخانه : 2611165
تلفن دفتر مرکزی : 9131155481
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی اشترجان خ 5 پ 217
آدرس دفتر مرکزی : خ مشتاق 2 ك نشاط پ 89

سیم افشان قابل انعطاف

هدایت الكتریك سپاهان-شركت

500 : تن

كابل مسی افشان قابل انعطاف

هدایت الكتریك سپاهان-شركت

500 : تن

كابل مسی با روكش

هدایت الكتریك سپاهان-شركت

500 : تن