كهرنگ لاستیك-شركت
درباره شرکت

id : 6732
نام : كهرنگ لاستیك-شركت
پروانه بهره برداری : 52357/24
تلفن کارخانه : 3117582811
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی اشترجان خ 3 پ 26استیجاری
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

اسكله شناور دریائی

كهرنگ لاستیك-شركت

20 : تن