رفیعی قلعه میری - علی
درباره شرکت

id : 6671
نام : رفیعی قلعه میری - علی
پروانه بهره برداری : 26737
تلفن کارخانه : 9131181377
تلفن دفتر مرکزی : 7758148
آدرس کارخانه : اتوبان ذوب آهن 1ك پل كلیشاد به طرف اصفهان جنب ایران خودرو
آدرس دفتر مرکزی : بلوار كشاورز سه را سیمین و فلكه ارتش ساختمان بهار

غلطكهای نورد

رفیعی قلعه میری - علی

150 : تن

پرس هیدرولیك برای كارهای عمومی

رفیعی قلعه میری - علی

50 : تن