نورشیمی طاها
درباره شرکت

id : 6516
نام : نورشیمی طاها
پروانه بهره برداری : 7833
تلفن کارخانه : 3153323435
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز 1، خیابان 11، فرعی 4، پلاك 4
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صننعتی رازی