مهرآذین سپاهان-شركت
درباره شرکت

id : 6487
نام : مهرآذین سپاهان-شركت
پروانه بهره برداری : 7187
تلفن کارخانه : 7771859
تلفن دفتر مرکزی : 7771879
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی رنگسازان1
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان بلواركشاورز نبش ك نسترن س تجاری افشار واحد 8

فراوری كانی های غیرفلزی

مهرآذین سپاهان-شركت

92500 : دستگاه