گلدیس زمرد اسپادانا
درباره شرکت

id : 6448
نام : گلدیس زمرد اسپادانا
پروانه بهره برداری : 4618
تلفن کارخانه : 3112733147
تلفن دفتر مرکزی : 3112733147
آدرس کارخانه : خیابان چهارم پلاك 452
آدرس دفتر مرکزی : شهرك رازی خیابان 4 پلاك 452

سبزیجات منجمد (پیش فرآوری شده)

گلدیس زمرد اسپادانا

10000 : دستگاه

سالاد

گلدیس زمرد اسپادانا

10000 : دستگاه

سالاد فصل (كاهو)

گلدیس زمرد اسپادانا

176 : تن

سالاد كلم

گلدیس زمرد اسپادانا

660 : تن