گل شیمی سپاهان
درباره شرکت

id : 6446
نام : گل شیمی سپاهان
پروانه بهره برداری : 18634
تلفن کارخانه : 3137751467
تلفن دفتر مرکزی : 3117751467
آدرس کارخانه : 5/2 كیلومتری غرب جاده اصفهان-شهرضا در امتداد جاده آسفالته منطقه صنعتی خرم و در عمق یك كیلومتری جنوب جاده مذكور
آدرس دفتر مرکزی : بلوار كشاورز - نبش كوچه سید عظیم - ساختمان مهدی - طبقه 4 - واحد 11

كود های كامل یا ماكرو )NPK)

گل شیمی سپاهان

200 : تن

كود آهن غیر آلی

گل شیمی سپاهان

100 : تن

سولفات پتاسیم

گل شیمی سپاهان

50 : تن

كود هیومیك اسید(اگری هیوم)

گل شیمی سپاهان

200 : تن

حشره كش خانگی سمی

گل شیمی سپاهان

5 : تن

حشره كش ها (فرموله شده)

گل شیمی سپاهان

50 : تن

كنه كش‌ها (فرموله شده)

گل شیمی سپاهان

200 : تن

قارچ كش ها (فرموله شده)

گل شیمی سپاهان

600 : تن

علف كش‌ها (فرموله شده)

گل شیمی سپاهان

200 : تن

ضدعفونی كننده دامپزشكی

گل شیمی سپاهان

14030 : كیلوگرم