گروه صنعتی آتی نگر عصر پارس
درباره شرکت

id : 6445
نام : گروه صنعتی آتی نگر عصر پارس
پروانه بهره برداری : 7675
تلفن کارخانه : 3212323538
تلفن دفتر مرکزی : 3355373119
آدرس کارخانه : (شهرك صنعتی رازی )-درامتداد خ 9روبروی تقاطع دوم فاز 2
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی مباركه خیابان چهارم فاز یك پلاك 23

كمباین برنج

گروه صنعتی آتی نگر عصر پارس

50 : تن

لودر

گروه صنعتی آتی نگر عصر پارس

30 : تن